+36 1 224 6700    nti.titkarsag@btk.mta.hu

Lokalitás a globális változások hálózatában: Az ökológiai antropológia mint közvetítő a helyi közösségek és a globális változások között a Kárpát-medencében.

A pályázat futamideje: 2020. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.

A pályázat keretében megalakult az Etnoökológia Lendület Kutatócsoport, amelynek tagjai a vezető kutató Babai Dániel, valamint Borbély Sándor, Borsos Balázs, Magyar Zoltán és Mészáros Csaba a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetéből, valamint Molnár Zsolt és Ulicsni Viktor az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetéből csatlakoztak a megvalósítandó kutatási programhoz.

A kutatás céljai

Az újonnan megalakuló Etnoökológia Lendület Kutatócsoport célja a Kárpát-medence vidéki közösségei és a természeti környezete, azaz táj és ember kapcsolatának vizsgálata. A kutatás középpontjában álló táj és ember egy társadalmi-ökológiai rendszert képez. E rendszer kaszkádszerű (dominóelv szerint egymásból következő) változásai, a változások helyi érzékelése, megélése (lokális percepció), valamint a természeti környezethez kapcsolódó helyi és hagyományos ökológiai tudás áll a tervezett, a sokoldalú, gyakorlatorientált, az ökológiai antropológia eszköztárát alkalmazó kutatás figyelme középpontjában.

 

A kutatócsoport egyik fontos célja táj és ember kölcsönhatásának, a helyi közösségek külterjes tájhasználata és az élővilág egymásra hatásának vizsgálata. Fénykép: Molnár Ábel.

 

A tájhasználat növény- és állatvilágra gyakorolt hatásának, a kultúrtájak kialakításának és működtetésének társadalmi-kulturális, ökológiai és természetvédelmi szempontjainak feltárása, valamint a helyi közösségek szerepének és érdekeinek erősítése a kutatócsoport fontos célja. Fénykép: Babai Dániel

 

 Az elkövetkező években megvalósítandó kutatás középpontjában három fontos építőelem kapcsolata, kölcsönhatása áll. Az első a helyi és hagyományos ökológiai tudás. Ez a növény- és állatvilággal, élőhelyekkel, a mozaikos kultúrtájak szerkezetével, működésével, dinamikájával kapcsolatos ismeret-rendszer, amely az idősebb nemzedékektől tanult ismeretekből, személyes, gyakorlati tapasztalatokból és világnézeti elemekből áll össze. A második építőkocka a hagyományos ökológiai tudásra épülő külterjes vagy intenzív tájhasználat, a helyi közösségek számára fontos természeti erőforrások (például a növényzet, a talaj) használata, kezelése. A harmadik kulcselem maga a tájban élő, a tájat használó közösség, amely informális társadalmi intézmények (például társadalmi normák) segítségével építi fel tudását a tájról, és annak használatáról, válaszokat, stratégiákat dolgozva ki a folyamatosan jelen levő ökológiai, társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai változásokra reagálva, azokhoz alkalmazkodva, fenntartva a társadalmi-ökológiai rendszer alkalmazkodóképességét. A kutatók célja e három sarokkőből felépülő társadalmi-ökológiai rendszer működésének, valamint az erre a rendszerre ható helyi, regionális és tágabb hatókörű folyamatok, mint például a klímaváltozás, a szabályozási (jogi) környezet vagy a társadalmi folyamatok hatásának részletes vizsgálata az ökológiai antropológia módszereivel.

E társadalmi-ökológiai rendszerek elmélyült, sokoldalú vizsgálata segít megérteni e rendszerek működését, valamint hozzájárul az előttük álló kihívások kapcsán felmerülő kérdések megválaszolásához.

 

 

A kiemelkedő, nagy tudású egyéniségek és a kutatók együttműködése olyan új tudásformát eredményezhet, amely a helyi ökológiai tudás és a tudományos kutatások eredményeit felhasználva hoz létre egy új tudást. Fénykép: Molnár Ábel A tájat, a természeti erőforrásokat gyakorlati tapasztalataikon keresztül jól ismerő közösségi tagok változás-monitorozási tevékenysége a tudományos vizsgálatok számára is értékes adatokat közvetítenek a táj működése, dinamikája szempontjából. Fénykép: Babai Dániel

A fenti kérdések vizsgálatában a helyi közösség is egyre nagyobb szerepet kell játsszon. A helyi és hagyományos ökológiai tudás gyakorlati tapasztalatokra épülő ismereteit és a tudományos kutatások eredményeit összeillesztve megalapozható a helyi közösségek, a kutatók, valamint a további érdekcsoportok együttműködése, közös munkája és a közös tudásalkotás (knowledge co-production) folyamata. A kutatás kifejezett célja a helyi közösségek, érdekcsoportok bevonása magába a kutatás folyamatába is, hiszen a különböző tudásrendszerek együttműködése, a közös gondolkodás lehetőséget teremt a felgyorsuló, kaszkádszerű változások helyi ökológiai és társadalmi következményeinek hatékony feltárásához, és a megfelelő társadalmi, gazdasági (gazdálkodási), politikai, akár természetvédelmi válaszlépések kidolgozásához, így támogatva a helyi közösségek és természeti környezetük fenntarthatóbb jövőjét.

 

 

 A szántók, gyepek, erdők mozaikjaiból összeálló, külterjes tájhasználat meghatározta kultúrtájak és a helyi közösség tájhoz kapcsolódó hagyományos ökológiai tudása áll a kutatócsoport vizsgálatainak középpontjában. Fényképek: Babai Dániel

 

Táj és ember, természet és kultúra kapcsolata és nagy múltra visszatekintő kutatása napjainkban a klímaváltozás, az idegenhonos növény- és állatfajok terjedése, az élőhelyek feldarabolódása és eltűnése, jelentős társadalmi és gazdasági változások következtében soha nem látott kihívások előtt áll. A kutatók reményei szerint csoportjuk tevékenysége, kutatásai és eredményei is hozzájárulnak a fenti célok megvalósításához, a nehézségek leküzdéséhez.

 Az egykori erdők helyén kialakított, fajgazdag irtásrétek, mint a természet és az ember együttműködésének fontos jelképei, a társadalmi-ökológiai változásokra érzékenyen reagáló indikátor-élőhelyek fontos szereplői a kutatócsoport vizsgálatainak. Fénykép: Babai Dániel

 

...............................................................................................................................................................................................

A gyermek közétkeztetés társadalmi beágyazottsága. Kérdések és lehetőségek.
NKFIH-kutatás (2018-2022)

A kutatás közvetlen előzménye:

2018. március 12-én az OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet és az MTA BTK Néprajztudományi Intézet között kétoldalú tudományos együttműködési megállapodást jött létre. (Száma: MTA BTK KKP/1318-1/2018) Ennek célja az interdiszciplináris együttműködés a két fél között, a gyermek közétkeztetés és a néprajzi táplálkozáskultúra-kutatás tudományos eredményeinek, így például az adatbázisoknak a megosztása, közös kutatási tervek megfogalmazása. Az együttműködés volt az alapja a közösen beadott, és sikeresen elindított, az NKFIH által támogatott kutatási pályázatnak. A kutatás a gyermek közétkeztetés témakörét a néprajzi táplálkozáskultúra-kutatás szemléletével (étkezési szokások, hagyomány és újítás; étrendek, ismeretátadás-szocializáció, fenntarthatóság), az oktatás és a táplálkozás-egészségügy felől közelíti meg.

A kutatás résztvevői: az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet és a BTK Néprajztudományi Intézet munkatársai: a vezető kutató Báti Anikó tudományos főmunkatárs, továbbá Juhász Katalin tudományos főmunkatárs, Várkonyi-Nickel Réka tudományos segédmunkatárs.

 

 

A kutatás alapkérdése:

Az egészségmegőrzésben és a tudatos fogyasztóvá válás folyamatában a gyermek közétkeztetésnek fontos szerepe van. Hazánkban több évtizede zajlik a közétkeztetés rendszerének megújítása. A kutatásban szakértői mintaként kiválasztott 10, egymástól eltérő település helyszínen, esettanulmányokon keresztül vizsgálja az „egészséges” étrend társadalmi beágyazottságát, megismerve a gyermekek családi táplálkozáskultúráját, és a közétkeztetés valamennyi érintettjének menzával kapcsolatos nézeteit, tapasztalatait, egy-egy helyszínen a körülményeket és a közétkeztetés működési mechanizmusait, eredményeit és problémáit.

 

 

 

 

 

A közétkeztetés lehetőség arra, hogy összekapcsolódjanak a helyi élelmiszertermelés és -fogyasztás szintjei. A fenntarthatóság érdekében a rendszer szervezőelemei között fontos szerepe kell, hogy legyen a helyi táplálkozáskultúrának és a közösségi hagyományoknak is a társadalmi és egészségügyi szempontok mellett.

A kutatás elsődleges célja a megfigyelés, az adatok adatbázisba rendezése, és az eredmények elemzése, értelmezése; lehetséges megoldási stratégiák kidolgozásának támogatása a helyszíneken; továbbá történeti források nyomán feltárni az előzményeket is, hiszen eddig nem készült átfogó tanulmány a közétkeztetés több mint 100 éves múltjáról.

 

 

A kutatás jelentősége:

Alkalmazott néprajzi kutatási eredményeknek a közétkeztetés-fejlesztésben való felhasználására Magyarországon eddig Báti Anikó Budapest XX. kerületi munkáján kívül nem volt példa. A kutatás célja főként az, hogy kiemelje azokat a pontokat a közétkeztetés rendszerén belül, melyek eddig kevéssé voltak hangsúlyosak, nem tudatosultak, nem képezték részét a hatósági vizsgálatoknak.

Az alapkutatások eredményeire építve megfogalmazhatók ajánlások a fenntartható, az egészségmegőrzést és hosszú távon a tudatos fogyasztóvá válást támogató közétkeztetés országos szintű megvalósításához, a helyi szereplők aktív bevonásához. A rendszer egyes szereplőinek – közülük is kiemelten a fogyasztói oldal – elvárásainak összegyűjtése után az érdemi párbeszédre nyílhat mód. Mindez hozzájárulhat a menza mai általános megítélésének módosulásához.

 

 

A menzához kapcsolódó táplálkozáskultúra – az iskolát és a családokat is bevonva – egészének fókuszpontba állítása segítheti az egészségtudatos magatartás fejlődését, az ismeretterjesztést célzó kampányok hatékony megvalósítását. Az eddigi menzavizsgálatokban is szerepeltek olyan megállapítások, melyek a gyerekek fogyasztási szokásaira vonatkoztak, de az egyéni ízlés, a preferenciák, helyi szokások, vélemények nem kerültek eddig középpontba. A társadalomtudományi megközelítéssel, egyéni példák összegyűjtésével mód nyílik ezt is feltárni.

A terepmunka nyomán létrejön egy időbeli metszetet dokumentáló adatbázis a hétköznapi étkezési szokásokról, nem csak az iskolák, hanem a kapcsolódó családok szintjén is, amely forrása lehet a további összehasonlításoknak, elemzéseknek.

A két tudományág kutatóinak együttműködése nyomán az eltérő kutatási és értelmezési módszertan révén megszülető eredmények komplex képét nyújthatják a gyermek közétkeztetésnek. A kutatás egy új, interdiszciplináris módszertan kidolgozásának úttörőmunkáját is jelenti, amely a tapasztalatok alapján a jövőben tovább fejleszthető és alkalmazható újabb munkákhoz.

A kutatást az oktatással is összekötötték a résztvevők: a SE-ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék és az ELTE BTK Néprajzi Intézet hallgatói bekapcsolódtak a terepmunkába. Eredményeik, meglátásaik, tapasztalataik nyomán OTDK és szakdolgozatok készülhetnek, továbbá a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola keretén belül a kutatócsoport egyik kutatójának PhD disszertációja is a kutatás várható eredményeire épül.

A kutatás első lépései:

A munkatervnek megfelelően a kutatás első évében elkészültek a két tudományterület kérdéseiből a vizsgálat alapjául szolgáló kérdőívek, interjúvázlatok. Első körben 6 egymástól eltérő települést választottak ki a munka helyszíneként. A kutatócsoporthoz csatlakozott az ELTE Néprajzi Intézet hallgatója is. A 2019/2020 folyamán, a terepmunka során kitöltetik a kérdőíveket;diákokkal és szüleikkel, a tanárokkal, és a konyhai dolgozókkal is. Néprajzkutatók és dietetikusok együttműködő csoportokban folyamatos résztvevő megfigyelést végeznek az iskolákban, a főzőkonyhákban.

Az előzetes vizsgálatok eredményeiből kiindulva, azt a most elkezdett munkával kiegészítve több nemzetközi és hazai konferencián is előadást tartottak 2018-2019-ben. 2021-ben, az Antwerpenben megrendezésre kerülő SIEF 23rd International Ethnological Food Research Group konferencián, melynek címe: Food, People and the City. Comparative perspectives; a School Food című panel a kutatócsoport javaslatára kerül be a programba, és ennek a megszervezésében és a konferencia lebonyolításában is aktívan részt vesznek. A kutatócsoport több előadással is készül.

A kutatócsoport, de tágabban a hazai néprajztudomány számára is nagy előrelépés, hogy az OGYÉI és az EMMI által szervezett „Közétkeztetési kerekasztal” című megbeszélésen a 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet (a gyermek közétkeztetést szabályozó rendelet) megújítását előkészítő szakmai megbeszélésen szakértőként vehettek részt.

A kutatásba bevont egyik Heves megyei településen a közösség életébe a vizsgálat céljain túlmutatóan is teret kaptak a résztvevők az aktív részvételre. A Polgármesteri Hivatal felkérte őket az egészségfejlesztési programjuk vonatkozó részleteinek a kidolgozására, amelynek alapja a néprajzi terepmunka lesz.

Mód nyílt arra is, hogy a felnőttképzésben is megjelenjenek táplálkozáskultúra-kutatás és azon belül az eddigi menza vizsgálat eredményei, így például a közétkezésben dolgozó élelmezésvezetőknek szervezett képzések során.

 

...............................................................................................................................................................................................

 

KHI-LAND projekt

A KHI-LAND projekt célja, hogy roncsolásmentes eljárások, elsősorban tájrégészeti, történeti, etnológiai módszerek alkalmazásával vizsgáljon 10-12. századi, khitan kori erődített településeket, feltárja azok környezetét, a tájban és a ma ott élő emberek mindennapjaiban betöltött szerepüket, a hozzájuk kötődő szakrális tevékenységet és figyelmet szentel a mongol kulturális hagyományban betöltött jelentőségüknek is.
A khitanok, egy korai mongol nyelvet beszélő, Mandzsúria déli területéről, elsősorban a Liao-folyó vidékéről származó nomád nép, mely a mai Mongólia, illetve Északkelet-Kína területén alapított önálló államot. Abaoji (872-926) vezetésével egységes, jól szervezett törzsszövetség jött létre a 10. század elejére, mely mongol területekről elűzte a kirgizeket, és az észak-kínai határvidéket is veszélyeztette. A 920-as évek közepére foglalták el a mai Mongólia középső és keleti területeit, majd tovább terjeszkedve dél felé 947-ben megalapították a mongol-kínai határterületen uralkodó Liao dinasztiát, mely 1125-ig uralkodott. A nomád és letelepült lakosságot egyaránt magában foglaló birodalom erődrendszert hozott létre a mongol területeken, mely sajátos példája volt a két eltérő kulturális mintákkal rendelkező népesség együttélésének.

 


A Khi-Land projekt indulása óta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézethez köthető, vezetője Szilágyi Zsolt az intézet tudományos főmunkatársa. 2017 óta a kutatás a BTK főigazgató-helyettese, a Néprajztudományi Intézet igazgatója, Balogh Balázs és a Mongol Tudományos Akadémia Történettudományi és Néprajzi Intézet igazgatója, Sampildondov Chuluun által aláírt együttműködési szerződés alapján folyik.
A projekt fő kutatási területe a közép-mongóliai Bulgan aimeg (megye) Dashinchilen járásában található Khar Bukh Balgas erődített település, melynek alapjai a khitan korhoz köthetők, de a 16-17. század fordulóján a falakon belül egy buddhista kolostort is felépítettek, melynek fontos szerepe volt a terület vallásos életében. Ugyanakkor az egykori kolostor több szállal kötődik a területet egykor birtokló Tsogt taij halha-mongol előkelőhöz is, aki Khar Bukh Balgastól 30 kilométerre épített saját uralkodói székhelyet. Tsogt taij támogatta a buddhizmust, így a vallás fontos központjává vált, és az ma is, az újjáéledő vallásosság korszakában is.
A projektnek a kezdetektől részvevője Tolnai Katalin régész, mongolista, térinformatikus, Harmath András földmérő szakember, illetve az utóbbi két évben csatlakoztak hozzájuk Laszlovszky József, Siklódi Csilla régészek is. A 2016-2018-as a terepmunkákon résztvevők voltak Csiky Gergely és Jambajantsan D. Amina régészek is. Az utóbbi években a projekt munkáját segítették még Dósa Krisztina és Gyergyák Csaba grafikusok, Barcza Gergely építész, Konsztantinosz Hadzijanisz GIS szakértő.

 


A kutatás, amely régész, tájrégész, földmérő-térinformatikus, történész és valláskutató szakemberek együttműködésére épül, eleve foglalkozott azokkal a tulajdonképpen a néprajzi kutatások körébe tartozó jelenségekkel, amelyek a mai modern mongol társadalomban körülveszik a régészeti lelőhelyeket, a kutatás folyamatát. Ez a lelőhelyeken befolyásolja azt is, milyen módon végezhetünk terepi kutatást, felmérést.
Ezzel kapcsolatban a Khi-Land projekt eredményei részben a tájrégészeti szemléletből következnek, melyben a történeti táj rétegei, illetve azok megfogható régészeti jelenségei a történeti tájhasználat különböző korszakait és rétegeit vizsgálják, amibe ugyanúgy beletartozik a modernkori tájhasználat, vagy éppen a kapcsolódó vallásos elképzelések és népi vallásosság elemei is. Ez utóbbiakban a néprajzi, etnológiai kutatások megközelítése adhat jó támpontokat a vizsgálathoz. A terepmunka ugyanakkor azt is megmutatta, hogy egyes lelőhelyekhez, régészeti emlékhelyekhez nyilvánvalóan a népi vallásgyakorlás elemei kapcsolódnak. Ezt felismerve, ezeket a jelenségeket is elkezdtük tudatosan gyűjteni, majd felvettük a kapcsolatot azokkal a kutatókkal, akik más régészeti lelőhelyek kapcsán már korábban is vizsgálták ezt a jelenséget a mai Mongóliában.

 


További információhoz kattintson ide.

A KHI-LAND projekt honlapja ide kattintva elérhető.

 ...............................................................................................................................................................................................

 

Tagányi Károly (1856–1924) jogszokásgyűjtő programja és hagyatékának tudománytörténeti jelentősége

A pályázat futamideje: 2019.12.01 – 2023.11.30.

A kutatócsoport szakmai hátterét a BTK Néprajztudományi Intézet és a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (www.jogineprajz.hu) jelenti. A kutatók négy intézményből érkeztek: a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar tanszékvezető egyetemi tanára Nagy Janka Teodóra és Horváth József, a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgató-helyettese szenior kutatóként; Szeberényi Gábor, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója résztvevő kutatóként csatlakozott a pályázathoz. A BTK Néprajztudományi intézet munkatársai közül Bognár Szabina (vezető kutató), Domokos Mariann és Szabó Ernő vesznek részt a kutatási programban.

 

 

Tagányi Károly (1856–1924) történész-levéltárnok méltatlanul elfelejtett tudósunk, akinek témaválasztása, „stylje” is jóval univerzálisabb volt, mint kortársaié, felfogása nagyban elütött a korabeli magyar történetírók többségétől. A munkája iránt végletekig elkötelezett tudósként a 19. század végén rendkívüli képességekkel és erudícióval próbált meghonosítani több, Európában szintén abban az időszakban indult kutatási irányzatot. Szerteágazó próbálkozásai (közülük kiemelhető az őt az Akadémiába bejuttató A földközösség története Magyarországon tanulmánya) - a modern levéltártani rendező elvek adaptálásától a helytörténetírás tudományos megalapozásán keresztül a gazdaságtörténet meghonosításáig azonban túl korainak bizonyultak, s így sokáig nem akadt követőjük. Legfontosabb újítása, hogy egyre szélesebb forráskört vont be vizsgálataiba; a néprajztudományban és azon belül a néprajzi gyűjtésben is egy újabb forrásbázist látott. Így széles nemzetközi kitekintéssel nyomon követte a korszakban kibontakozó új tudomány eredményeit, és levéltári kutatásaival ötvözve építette be azokat munkáiba. Kifejezetten néprajzosok számára megfogalmazott jogszokásgyűjtő programjának első részét (A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. I. rész. A családjog és öröklési jog köréből) 1919-ben tette közzé. Tagányi és a Magyar Néprajzi Társaság is, melynek a szerző 1920 és 1924 között elnöke volt, az európai tudományos közvéleménynek szánta a dolgozatot, így az 1922-ben németül is megjelenhetett. A jogszokásgyűjtő program folytatása azonban, ahogy a Tagányi-életmű nagy része is, máig kéziratban maradt. A kutatási program elsődleges célja a nem publikált fejezetek (dologi jog, kötelmi jog, büntetőjog) feldolgozása, digitalizálása és közzététele a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport által működtetett jogi néprajzi adatbázisban (www.jogineprajz.hu). A kutatócsoport természetesen a Tagányi-hagyaték teljességre törekvő feltárására vállalkozik, úgy a levelezés, a kéziratok, a jegyzetanyag, mind a részben Pécsre került Tagányi-könyvtár kapcsán – minden esetben vizsgálva a digitalizálás és a közzététel lehetőségeit.

A kutatócsoport vállalja Tagányi tudománytörténeti hatásának vizsgálatát is, melybe beletartozik a tanítványi kör, a mester-tanítványi viszony feltárása éppúgy, mint akár a budapesti, akár a bécsi levéltárosi szakmai körökben betöltött pozíció vizsgálata is. Tagányi programindítóinak hazai utóéletének vizsgálatán túl, fontos a nemzetközi kitekintés. Európa szerte zajlik a 19. század végi jogszokásgyűjtések eredményeinek feltárása-újraértelmezése; a Tagányi-hagyaték feldolgozása is ebbe a diskurzusba illeszkedik. A szoros nemzetközi együttműködés elősegíti a hazánk területét érintő 19. századi gyűjtések eredményeinek feltérképezését. Tagányi (publikált és kiadatlan) örökségének teljességre törekvő, tudományos igényű számbavétele, közzététele és feldolgozása a tudománytörténet hiánypótló vállalkozása.

 

Tagányi publikált öröksége ide kattintva elérhető.

 

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6700

E-mail

nti.titkarsag@btk.mta.hu