Népi kultúra - népi társadalom 1980

 

 Takács Lajos Erdőhasználat és irtás az allodiális gazdálkodás kibontakozása előtt

               

 Andrásfalvy Bertalan Néprajzi csoport, kistáj és régió

                               

 Bárth János Az illancsi tanyák népének hajósi búcsújárása

               

 Tárkány Szűcs Ernő A kézfogóval összefüggő jogi népszokások

               

 Dankó Imre Piaci és vásári viselkedésformák

               

 Hoppál Mihály Népművészet és etnoszemiotika (A magyar fejfák jelvilága)

                               

 Paksa Katalin Ütempárosság és strófaszerkezet összefonódása a magyar népdalok egyik csoportjában

               

 Istvánovits Márton A szván rituális grafika

 

 A FOLKLÓR POÉTIKÁJA ÉS STILISZTIKÁJA

               

 Szerdahelyi István Népköltészet és művészi érték

                               

 Pusztai Ferenc A magyar stílus története és a folklór stilisztikája

                               

 Vargyas Lajos A népballada poétikája és stilisztikája

                               

 Szathmári István A hangszimbolika a magyar népballadákban

               

 Katona Imre Az ellentét (antitézis) összehasonlító vizsgálata a magyar népdalokban és népballadákban

               

 Küllős Imola Csángó dalok és balladák kvantitatív módszerű vizsgálata

               

 Károly S. László Formulaszerűség, alkotásmód siratóénekeinkben

               

 Martin György Rögtönzés és szabályozódás a magyar néptáncokban

               

 Pesovár Ernő Verbunktáncaink szerkezeti sajátosságai

               

 Pócs Éva Stilisztikai tényezők összefüggései a ráolvasások funkciójával

               

 Kovács Ágnes Hol kezdődik a mese?

                               

 Benedek Katalin Gergely pápa története [Egy novellamese (AaTh 933) stilisztikai és szerkezeti vizsgálata]

               

 Nagy Olga Tudatszint és esztétikum összefüggése mesélő közösségekben

               

 Borsai Ilona A magyar népi gyermekmondóka műfaji sajátosságai

               

 Keszthelyi Tibor Az afrikai dobnyelv mint a költői közlés eszköze

 

A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen: http://real-j.mtak.hu/5235/1/NeprajziKutatointezetEvkonyve_11-12.pdf

A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!