1101244521 Fülemile Ágnes
tudományos főmunkatárs, osztályvezető,
Történeti Néprajzi Témacsoport
Intézeti szoba száma: 18
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/232, +36-1-355-66-65
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: angol
Tudományos fokozat:

1990 - egyetemi doktorátus, etnográfia ELTE, Budapest
1997 - Ph.D. etnográfia ELTE, Budapest
1997 - M.phil. viselettörténet, Courtauld Institute of Art, University of London

Kutatási területek, kulcsszavak:  
Születési hey, idő: Budapest, 1960.02.27.
   
   
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

Néprajz, Művészettörténet, Történelem ELTE, Budapest

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

1991 "Akadémiai Ifjusági Dij" az MTA tól
1994 A Magyar Néprajzi Társaság Jankó János Dija
1992-93 akadémiai év: Fulbright Ösztöndij (Anthropology Department, University of California at Berkeley Costume Institute, The Metropolitan Museum of Art, New York)
1994jan-márc Soros ösztöndíj: University of London Courtauld Institute of Art History of Dress Department - a kétéves M.A. posztgraduális viselettörténeti kurzus tavaszi szemesztere
1994-95 évre az OTKA és a Világbank Ifjusági ösztöndija angliai tanulmányok folytatására a Courtauld Institute-ban és egy két hónapos tanulmányútra
1999 tavaszi szemeszter: Fulbright ösztöndíj, vendégtanárként oktatás a Rutgers University (New Jersey) Magyar Intézetében
2003 MTA Bolyai Ösztöndíj (3 év)

 

Munkahelyek

MTA Néprajzi Kutató Intézete 1985-től folyamatosan tudományos ösztöndíjas, munkatárs, főmunkatárs

 

Munkásság

Terepmunka

Mintegy 30 magyarországi és 70 erdélyi faluban

 

Konferencia szervezé

2010 Hagyomány – Örökség – Közkultúra. A magyar népművészet helye és jövője a Kárpát-medencében c. konferencia. Március 26-27. (Teleki Alapítvány, MANÉTA, MTA NKI) II. Szekció: Alkalmazott néprajztudomány és közkultúra – A találkozások színterei és a néphagyomány reflektált képei c. szekció szervezése.

2010. szept. 16-án Fél Edit születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés és kiállítás szervezése. (A Néprajzi Múzeum, a Magyar Néprajzi Társaság, az ELTE BTK Néprajzi Intézet és az MTA Néprajzi Kutatóintézete közös rendezvénye, Az ülés helyszíne: Néprajzi Múzeum 213-as terem.)

 

Oktatói tevékenység

1990 től folyamatosan mb. előadó Education Abroad Program of University of California at ELTE
1991 től folyamatosan mb. előadó CIEE (Council on International Educational Exchange) Program és International Study Center a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen
1993 őszi szemeszter mb. Előadó, ELTE Szociologiai Intezet, Minority Studies M.A.Program
1995 tavaszi szemeszter - mb. elõadó ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszék 1999 tavaszi szemeszter - vendégtanár Rutgers University (New Jersey)
2004 tavasz - doktori kurzus ELTE Európai Etnológia Doktori Program

 

Publikációk

Monográfiák (könyv, CD-ROM )

1989 Fülemile Ágnes - Stefány Judit: A kazári nöi viselet változása a XIX - XX. században. Budapest, Dissertationes Ethnographicae 7. 196 p.

 

Tanulmányok szakfolyóiratban

1989 Viseletábrázolások a 16-17.századi grafikában. Ars Hungarica 2. 116-132.p.

1991 Megfigyelések a paraszti nöi viselet változásához Magyarországon Az I. vilagháborútól napjainkig. Ethnographia 102. évf., 1-2.sz., 50-78.p.

1996 Történeti idö és emlékezés egy kétnemzetiségü kalotaszegi közösségben. Kalotaszentkirály-Zentelke ikerközség. Regio, 1. 64-87.p.

1998 Fülemile Á - Balogh B: Vázlat Kalotaszeg jelenkori társadalmaról. Néprajzi Értesítõ LXXX. 151-173.p.
2008 Balázs Balogh – Ágnes Fülemile: Cultural alternatives, youth and grassroots resistance in socialist Hungary — The folk dance and music revival. Hungarian Studies (Akadémiai Kiadó) Volume 22, Numbers 1-2, September. 43-62. p.

 

Tanulmányok tanulmánykötetben vagy konferencia kiadványban

1993 Magyar vonatkozású viseletábrázolások a 18. századi sokszorositott grafikában. Népi kultura népi társadalom XVII. 139-165.p.

1994 Populáris grafika Magyarországon a 19. század második felében: emléklapok és emblematikajuk. In: Kisbán Eszter (szerk.): Parasztkultúra, populáris kultúra és a központi irányitás. Budapest. 213-233.p.

1998a A skót nemzeti viselet és Skócia turisztikai képe. In: FEJŐS Z. (szerk.): A turizmus mint kultúrális rendszer. Budapest. 57-75.p.

1998b Királyok nemzeti viseletben. (Példák a nemzeti elemek megjelenésére a 19. századi európai udvari öltözködésben). Népi Kultúra - népi társadalom XIX. 91-110.
1999 Creation of National Image: Trends of Court-dress in East Central Europe in the 19th Century. In: Kodolányi, J (ed) Ethnic Communities, Ethnic Studies, Ethnic Costumes Today. Budapest. 169-181.p.
2007a Balogh Balázs – Fülemile Ágnes: Elzárkózás és kapcsolatkeresés – Szórványközösségek eltérő magatartásmodelljei egy nagy múltú erdélyi Magyar táj, Kalotaszeg peremén. In Balogh Balázs – Bodó Barna – Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgodozás. Kisebbségkutatás Könyvek. Lucidus Kiadó Budapest, 150–169. p.
2007b Balogh Balázs – Fülemile Ágnes: „….az utókor is borzadjon meg olvasásán!” – A Kalotaszegi Egyházmegye Esperesi Hivatala 20. századi iratanyagának társadalomtörténeti tanulságai.  In: Fülemile Ágnes – Kiss Réka (szerk.): Történeti forrás – Néprajzi olvasat. Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei. MTA Néprajzi Kutatóintézete és L’Harmattan, Budapest, 329–361. p.
2007c Fülemile Ágnes - Kiss Réka: Előszó. In: Fülemile Ágnes - Kiss Réka (szerk.): Történeti forrás – Néprajzi olvasat. Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei. Documentatio Ethnographica 23. MTA Néprajzi Kutatóintézete és L’Harmattan, Budapest, 9–11. p.
2007d Imaginárius etnográfia – a „monstrum hominis” ábrázolásának narratív és képi hagyatéka és a világ korai felfedezése In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Néprajz és vizuális kultúra. Akadémiai kiadó, Budapest, 87–119. p.

2010 „A magyarok jelleme, szokásai és kiváltságai” – Egy Magyarország allegória a 18. század elejéről. In: Bali Jánis – Báti Anikó – Kiss Réka (szerk.): Inde aurum – inde vinum – inde –salutem. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék – MTA Néprajzi Kutatóintézet, 59-76.

2010 Hungary: Ethnic Dress In: Joanne B. Eicher (ed in chief): Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Vol 9 – East Europe, Russia, and the Caucasus edited by Djurdja Bartlett, Oxford (England): Berg Publishers/Oxford International Publishers 169-176.

2010 Dress and Image: Visualizing Ethnicity in European Popular Graphics. Some Remarks on the Antecedents of Ethnic Caricature. In: Demski, Dagnosław -Baraniecka-Olszewska, Kamila (ed.): Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe. Warszawa: Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, ISBN 979-83-89499-76-9 (400 pages) 28-61.

 

Rövid tanulmányok (-6250 n)

1991 Batyuzó matyó asszonyok. Adatok a mezőkövesdi folklorizmus történetéhez. In: HALÁSZ P.(szerk.): A Dunamenti népek hagyományos műveltsége. Budapest, 375-382. p.

1997 Old Budapest Masquerade - Magyar bál Londonban 1936-ban. In: KUTI Klára (szerk): Morzsák. Tanulmányok Kisbán Eszter tiszteletére. Budapest, 233-239. p.

2009a „A magyar nemzeti díszöltözet," ITT-OTT Kalendárium, 2009, Ada, Ohio: Magyar Baráti Közösség, 161-167. p.
2009b Fülemile Ágnes: Az Indiana University bloomingtoni Hungarian Studies Programja. ITT-OTT Kalendárium, 2009, Ada, Ohio: Magyar Baráti Közösség, 235-239. p.

 

Szerkesztői tevékenység

Tanulmánykötet

1993 Fülemile Ágnes Stefány Judit (szerk.): Emlékezés Fél Editre. Budapest, 277 p.
2007 Fülemile Ágnes – Kiss Réka (szerk.): Történeti forrás – Néprajzi olvasat. Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei. (Documentatio Ethnographica 23.) MTA Néprajzi Kutatóintézete és L’Harmattan, Budapest, 364 p.

 

Egyéb tudományos értékű közlemények

Kritika, recenzió

1992 "Minden erdélyi nemzetnek igaz és hű öltözéke." Kritikai megjegyzések az Európa kiadó Régi erdélyi viseletek című kötetéhez. BUKSZ 2. sz., (nyár) 184-190.

 

Tudományos ismeretterjesztés

 

Adatbázis, bibliográfia, szótár

2001 Hála József, Váczy Leona, Murádin László, Péntek János, Vasas Samu, Fülemile Ágnes bibliográfiáját kiegészítette és szerkesztette Ercsei Judit: Kalotaszeg bibliográfiája. Kriza könyvek 9. Kolozsvár.

 

Film

Lehel L. - Tari J. - Fülemile Á. - Stefány J. : A kazári nő viselet. A Néprajzi Múzeum Néprajzi Filmstúdiójának filmje. 45 perc.

 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

Magyar néprajzi Társaság tagja - 1982-től
Finn Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja - 1997-től