CRW 6811 Kiss Réka
tudományos főmunkatárs, Történeti Néprajzi Témacsoport
Intézeti szoba száma: 13
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/178
Mobil telefon:  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: angol, francia
Tudományos fokozat: Phd, ELTE BTK Európai Etnológia doktori iskola
Kutatási területek, kulcsszavak: egyháztörténet, történeti antropológia, társadalomtörténet, vallási néprajz
Születési hely, idő: Budapest, 1975.03.31.
   
   
   
   
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

1999 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajz Szak, etnográfus
2000 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem Szak

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

1997/8 Köztársasági Ösztöndíj
1997 Tempus Ösztöndíj, Koppenhágai Egyetem Európai Etnológia Tanszék
2000-2003 Fiatal Kutatói Ösztöndíj, MTA Néprajzi Kutatóintézet
2005 MÖB Állami Eötvös Ösztöndíj, Edinburghi Egyetem School of Scottish Studies (4 hónap)
2008 Magyar Néprajzi Társaság Jankó János díj
2010 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Gyermekgondozás miatt megszakítva 2011- 2013. dec. között)
2011 Mindszenty társaság kutatói ösztöndíja (Fehér Hollók Munkacsoport tagjaként)
2012 MTA Ifjúsági Díj
2013 Szobonya Zoltán Emlékérem

 

Munkahelyek

2000 szeptember - MTA BTK Néprajztudományi Intézete

2006-2009, 2011-2014. GYED, GYES

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

 • 2001-2005 Polgárosodás, akkulturáció, modernizáció. Műveltség és társadalom Magyarországon a XIX-XX. században c. NKFP program „Reformátusok Budapesten" alprogramjában, Kósa László vezetésével
 • 2001-2006 Megtorlások 1956 után: a Tóth Ilona per című kutatás, M. Kiss Sándor vezetésével
 • 2002-2006 Migráció és turizmus. Migrációs folyamatok hatása a helyi társadalmak változásaira a mai Magyarországon c. OTKA program, Szarvas Zsuzsa vezetésével.
 • 2010-2014 Fehér Hollók Egyháztörténeti Munkacsoport, „XX. századi egyházüldözés emlékezete" című kutatási program.
 • 2012-2014 MTA BTK Médiatudományi Kutatócsoport

 

Terepmunka

 • Budajenő - Migráció kutatás
 • Levéltári kutatások: Magyar Országos Levéltár, Budapest Főváros Levéltára, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Dunamelléki Református Egyházkerület Levéltára, Református Zsinati Levéltár, Az Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára

 

 Tudományszervező tevékenység

2009 Budapesti Történeti Múzeum, Dunamelléki Református Egyházkerület „Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a Duna mentén" c. kiállítás tudományos tanácsadás.

 

Konferencia szervezés

 • 1998 Fiatal egyháztörténészek kollokviuma ELTE BTK, Kósa László
 • 2001 Times, Places, Passages 7th Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF) Conference. (MTA NKI Paládi-Kovács Attilával, Kuti Klárával közösen)
 • 2003 "Reformátusok Budapesten" c. konferencia (ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék Kósa Lászlóval közösen)
 • 2004 "Reformátusok Budapesten II." című konferencia (ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék Kósa Lászlóval közösen)
 • Turizmus és migráció (Magyar Néprajzi Társaság, Társadalomnéprajzi Szakosztály, Szarvas Zsuzsával közösen)
 • 2006 Történeti források néprajzi olvasat MTA NKI, Fülemile Ágnessel.

 

Oktatói tevékenység

 • 2003-2004 ELTE BTK Történeti Antropológia program
 • 2004  Egyház és közösség a koraújkorban az egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében. Forráselemző szeminárium ELTE BTK Történeti Antropológia program őszi, tavaszi félév
 • 2005 Budapest- Corvinus Egyetem, Council on International Education Exchange (CIEE) program: „Ethnicity, Rural Society and Folk Culture in Hungary"
 • 2006 ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék

 

Publikációk

Legfrissebb publikációk

2010 Kiss, Réka: Denominational stereotypes in Hungary in the interwar period. In: Bata, Tímea – Szarvas, Zsuzsa (eds.): Past and Present Stereotypes – Ethnological, Anthropological Perspectives. (Papers of the 10th Finnish – Hungarian Ethnological Symposium). Budapest, 161-168.

2010 Kiss Réka: Egyházi irányítás - egyházi fegyelmezés. A nyilvános vallásgyakorlat egyházi kontrollja a 18. században a küküllői református egyházmegyében. In: Balogh Balázs- Berta Péter (szerk.): Ethno-Lore XXVII. Budapest: MTA BTK NI, 11-45.

2010 Kiss Réka: Az egyházpolitika és a református egyház a forradalmat követő évtized egyházi pereinek tükrében. In: Soós Viktor Attila- Szabó Csaba- Szigeti László (szerk.): Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Budapest: Szent István Társulat - Luther Kiadó, 289-305.

2011 Kiss Réka: Egyház és közösség a kora újkorban a Küküllői Református Egyházmegye 17–18. századi iratainak tükrében. Budapest: Akadémiai Kiadó.

2012 Kiss Réka – Soós Viktor Attila – Tabajdi Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat? Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek.Budapest: L'Harmattan Kiadó.

2013 Kiss, Réka: "The women do not want to go to church." Church Discipline and the Control of the Public Practice of Religion in the Calvinist Diocese of Küküllő in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. The Hungarian Historical Review 2 (1) 109-140.

2013 Kiss Réka: A bátaszéki összeesküvés. Fejezet a reformátusokat ért megtorlásokból (1961). In: Horváth Miklós (szerk.): A diktatúra évtizedei. Tanulmányok, esszék, előadások. Piliscsaba: PPKE BTK, 293-307.

2013 Kiss Réka: Normakövető és normaszegő lelkészek a kora újkorban a Küküllői Református Egyházmegye iratainak tükrében In: Bárth Dániel (szerk.): Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék, 100-124.

2013 Kiss Réka: Adalékok a „második forradalom" történetéhez: a Református Megújulási Mozgalom. In: Kahler Frigyes- Bank Barbara (szerk.): Utak és útkereszteződések. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Budapest: 407-417.

 

Legfontosabb publikációk

2006 Kiss Réka: Ravasz László püspöki működése In: Kósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról. Budapest: Argumentum – ELTE BTK Mûvelõdéstörténeti Tanszék, 537-577.

2006 Kiss Réka: Fejezetek a budapesti reformátusság 1945 utáni történetéből. In: Kósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról. Budapest: Argumentum – ELTE BTK Mûvelõdéstörténeti Tanszék, 1369-1421.

2007 Kiss Réka - M. Kiss Sándor: A csalogány elszállt. Tóth Ilona tragikumaBudapest: Kairosz Kiadó.

2007 Kiss Réka (szerk. bev.): Kelt mint fent. Iratok a református Megújulási Mozgalom történetéből. (1956-1957). Budapest: Dunamelléki Református Egyházkerület.

2007 Kiss Réka: Protestánsok lehetőségei Magyarországon – az „oszd meg és uralkodj" elve és gyakorlata. In: Balogh Margit (szerk.): Regionális és nemzeti identitásformák a 18–20. századi magyar és szlovák történelemben. Felekezetek, egyházpolitika, identitás. – Konfesie, cirkevna politika, identita. Budapest: Kossuth Kiadó, 189-200. Szlovák nyelven: Možnosti protestantov – princíp a prax zásady „Rozdeľuj a panuj" uo. 200-211.

2009 Farbaky Péter-Kiss Réka (szerk.): Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a Duna mentén. Kiállítási katalógus. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum.

2009 Kiss Réka: Mítosz és történelem: a Tóth Ilona-per. In Bartha Elek - Keményfi Róbert - Marinka Melinda (szerk.): 1956 a néphagyományban. /Studia Folkloristica et Ethnographica 53./ Debrecen, 253-271.

2011 Kiss Réka: Egyház és közösség a kora újkorban a Küküllői Református Egyházmegye 17–18. századi iratainak tükrében. Budapest: Akadémiai Kiadó.

2012 Kiss Réka – Soós Viktor Attila – Tabajdi Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat? Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek. Budapest: L'Harmattan Kiadó.

2013 Kiss Réka: "The women do not want to go to church." Church Discipline and the Control of the Public Practice of Religion in the Calvinist Diocese of Küküllő in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. The Hungarian Historical Review 2 (1) 109-140.

Szerkesztői tevékenység

Tanulmánykötet

2007 Kelt mint fent. Iratok a református Megújulási Mozgalom történetéből. (1956–1957) szerkesztette, bevezető tanulmányt írta. Kiss Réka. Budapest: Dunamelléki Református Egyházkerület. 495 p.

2010 Bali János - Báti Anikó - Kiss Réka (szerk.): Inde Aurum- Inde Vinum- Inde SalutemPaládi- Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest: ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszék - MTA BTK Néprajztudomáyi Intézet.

 Egyéb tudományos értékű közlemények

Film

Szakértés: "Isten vagy történelem" Fejezetek a magyarországi protestáns egyházak történetéből 1945-1989. I-II. című dokumentumfilm Rendezte: Szabó Eszter

 

 Fontosabb konferencia-előadások, prezentációk

 • Protestánsok lehetőségei Magyarországon – az „oszd meg és uralkodj" elve és gyakorlata. Magyar–Szlovák Történész Bizottság közös konferenciája: Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után, MTA BTK 2007. jún. 13-15.
 • Denominational stereotypes in Hungary in the interwar period. 10th Finnish-Hungarian Ethnological Symposium: Past and Present Stereotypes: Ethnological, Anthropological Perspectives; 2009. aug. 31. – szept. 4.
 • Exkommunikáció a kora újkori református gyakorlatban. ELTE BTK: Conversio. Vallástudományi konferencia. 2011. szept. 22-23.
 • Pógyor István és az 1951-es KIE per. KGRE HTK Egyháztörténeti Tanszék - BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék: Hősök, mártírok, áldozatok a XX. századi magyar reformátusságból. 2011. máj. 3.
 • Az 1956 utáni megtorlás alakulása a református egyházban és az utolsó református egyházi per (1967). MRE –MEE -MKE: Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 2010. máj. 6-7.
 • Religious Norms and Everyday Practice: A Case Study on the Early Modern Reformed Church Discipline, REFO 500-MTA BTK: Interpreting Reformation(s): the Use of Competing Theories and Comparative Approaches, MTA BTK 2012. nov. 28.
 • „The Control of Public Religious Practice in the Calvinist Hungarian Diocese of Küküllő/Târnava", Refo500 Research Consortium 3.: Anthropological Reformations – Anthropology in the Era of Reformation c. konferencia, Berlin, Freie Universität Interdisziplinäres Zentrum 'Mittelalter - Renaissance - Frühe Neuzeit', 2013. máj. 16-18.
 • Identitásépítés a magyar református sajtóban a 20. század első felében, MTA BTK Médiatudományi Kutatócsoportja: A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867–1945., MTA BTK 2013. máj. 23.
 • National and Congregational Identity in the Shadow of Dictatorship, KRE BTK: Confessionality and University in the Modern World, 20th Anniversary of „Károli" University, 2013. okt. 15-17.
 • A modernitás dilemmái a két világháború közötti református sajtóban, MTA BTK Médiatudományi Kutatócsoportja: A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai MTA BTK 2013. dec. 3.

 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztály, titkár