Tomisa Ilona

1101245095 Tomisa Ilona
tudományos főmunkatárs, Történeti Néprajzi Témacsoport
Intézeti szoba száma: 2
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/242
Mobil telefon:  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: angol, német, latin
Tudományos fokozat: PhD (1997)
Kutatási területek, kulcsszavak: történeti néprajz, egyházi források: „Canonica Visitatio” 16-18. század, templomi zászlók és szimbólumok
Születési hely, idő: Nikla, 1957.07.31.
   
   
   
   
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

1975-1980 ELTE - BTK, történelem - néprajz, (speciális középkori magyar történeti tanulmányok)

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

1992 Jankó János Díj

 

Munkahelyek

1980-81 Főszékesegyházi Kincstár Esztergom - Népi Vallásosság Gyűjtemény
1981- MTA Néprajzi Kutatóintézete

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

2000-2004 OTKA T031820 "Hárompatak" - egy ismeretlen néprajzi kistáj Erdélyben. című kutatások témavezetője.

 

Terepmunka

1970- Somogy, Zala, Tolna Baranya megyék,
1991- Felvidék, Erdély

 

Publikációk

Monográfiák (könyv, CD-ROM )

1998 "...Együtt a processiot járják..." Körmeneti zászlók Magyarországon. Budapest. 96 p. 55 kép (Summary)

 

Könyvfejezet

1999-2001 Magyar Kódex. Magyarország Művelődéstörténete. Főszerk. Szentpéteri József,
Népi hitvilág 3.köt., 330-333. p
Kézművesség (1526-1699) 4. köt., 375-381. p.
Felvilágosodás és a népi hitélet, A protestáns hitélet alakulása. 5. köt., 316-321.  
Népi vallásosság 6. köt., 318-322.
Népi hitvilág, 326-334.

 

Tanulmányok szakfolyóiratban

1993a Változások a szentek tiszteletében a Zsitva - és Garam - menti falvakban a 17. századi egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében. Néprajzi Értesítő, 75. Budapest, 163-167. p.
1993b Írott és íratlan jogszabályok útvesztőjében. Az egyház és hívei az adózási szokások rendjében. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1-2. (Szerk. Zombori István), 179-185. (Summary)

 

Tanulmányok tanulmánykötetben vagy konferencia kiadványban

Egyházi források a néprajzi kutatásban. Paraszti instancialevelek a XVIII. századból. In: Documentatio Ethnographica 13. (Szerk: Égető Melinda-Filep Antal) Bp. NKI 263-282.p (Zusammenfassung)
1990 "A hit jelével a szentség fényében". A "szent" fogalma a néphagyományban. In: Horváth Pál (szerk): Néphit népi kultúra ma Magyarországon. Budapest: MTA Filozófiai Intézet, 31-48. p
1993 Templomi zászlók a népi használatban 18. századi egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében. In: Szilágyi Miklós (szerk.): Népi Kultúra Népi Társadalom XVII. Budapest, 241-250. p. (Summary)
1994 Az egyházi adózás a 17. században. In: Kisbán Eszter (szerk.): Parasztkultúra, populáris kultúra és a központi irányítás. Budapest, 159-167. p.
1996 Évszázadok zászlói. In: Bertényi Iván - Dóka Klára (szerk.): Magyar Egyháztörténeti Évkönyv. 2. köt., 145-161. p.
1997 A kánonjog és a népi jogszokás alakulása a 18-19. században az egyházlátogatási jegyzőkönyvek alapján. In: Kuti Klára (szerk.): Morzsák. Tanulmányok Kisbán Eszter tiszteletére. Budapest, 171-176. p.
1998 Tiszttartók - Jobbágyok - uradalmi rendtartások. (Szemelvények a Dessewffy család gazdasági irataiból a 18. századból.) In: Szilágyi Miklós (szerk.): Népi Kultúra Népi Társadalom XIX: Budapest,  , 217-235. p. (Summary)
1998 Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc az egyházi forrásokban. A nyalkai historia domus tanulságai. In: Kríza Ildikó (szerk.): Történelem és emlékezet. Művelődéstörténeti tanulmányok a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Budapest, 291-301. p.
1998 A képírómestertől az olajnyomatig. Adalékok a zászlókészítés történetéhez. In: Kücsán József - Szende Katalin (=szerk.): "Isten áldja a tisztes ipart" Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére. Sopron, 259-265. p.
1999 "Nyírfakéregbül zászlót is csinált". Adatok a zászlós-kopjás temetés néprajzához. In: Pozsgai Péter (szerk.): Tűzcsiholó. Tanulmányok a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére. Budapest, 591-601. p.
2001 Világiak egyházkormányzata Erdélyben a 17. században. In: Hála József-Szarvas zsuzsa -Szilágyi Miklós (szerk.): Számadó. Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére. Budapest, 401-409. p.
2001 "Az képíróval …kegyelmed a zászlót irassa meg…" Adatok a zászlókészítés történetéhez. In: Barna Gábor (szerk.): Nyisd meg , Uram, szent ajtódat… Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születés napjára.Budapest,  317-327. p.
2002 "…szélyel bujdosván az mi lelki kenyerünkért…" Vallásos élet a hódoltság kori Magyarországon, korabeli egyházlátogatások tükrében. In: Vargyas Gábor (szerk.): Népi Kultúra Népi Társadalom XXI. Budapest, 341-364. p. (Summary)
2002 Zászló - szimbólum - közösség. In: Csonka-Takács Eszter - Czövek Judit - Takács András (szerk.): Mir-susne-hum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére. I-II. Budapest, 1. köt., 367-375. p
2003 Az örökkévalóság igézetében. A középkori szenttisztelet nyomai Hárompatakon. In: Tomisa Ilona (szerk.): Hárompatak. Egy ismeretlen néprajzi kistáj Erdély és Moldva határán. Budapest, 211-227. p.
2004 "Istenes ének és imádság" Adatok a vallásos ponyvaköltészet kérdéséhez a XIX-XX. század fordulóján. In: Andrásfalvy Bertalan - Domokos Mária - Nagy Ilona (szerk.): Az idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. Budapest, 1. köt., 497-501. p.
2007 Búcsújáró helyeink és a szentkultusz alakulása a 16-17. századi Magyarországon korabeli egyházi források alapján (20 old.) In Fülemile Ágnes – Kiss Réka (szerk.): Történeti forrás- néprajzi olvasat. Gazdaság-társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei. Doumentatio Ethnographica 23.
2009a Írott és íratlan törvények szorításában. A szokásjog alakulása a 17-18. századi egyházi források alapján. In Bali János - Turai Tünde (szerk.): Élet/út/írások Szilágyi Miklós tiszteletére. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet - ELTE BTK Néprajzi Intézet. 274-281. p.
2009b Plébános és közösség viszonyának változása, a plébánosok anyagi helyzete a Dél-Dunántúlon a 17-18. századi egyházi források alapján. In Gőzsy Zolán - Varga Szabolcs - Vértesi Lázár (szerk.): Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon. Különös tekintettel a Dél-Dunántúlra (1700-1740). Pécs: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 283-293. p. /Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VII./
2009c [2010] Adatok a körmeneti zászlók népi használatához a Dunántúl falvaiban, 17-18 századi egyházi források alapján. In Kovács Zsuzsa - Marx Mária(szerk.): Zalai Múzeum 18. Zalaegerszeg, 249-258. p.
2010a Adatok a hazai zászlókészítés történetéhez 17-19. századi források alapján. In Bali János – Báti Anikó – Kiss Réka (szerk.): Inde Aurum – Inde Vinum – Inde Salutem Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék – MTA Néprajzi Kutatóintézet, 77-89. p.
2010b A burgenlandi szentkultusz épített és tárgyi emlékei. In Berta Péter (szerk.): Ethno-Lore XXVII. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete, 143-165. p.

 

 

Szerkesztői tevékenység

Tanulmánykötet

1991 Magyar Néprajz III. Kézművesség, Budapest.  (Főszerk.: Domonkos Ottó, Szerk. Nagybákay Péter, a szerk munkatársa: Tomisa Ilona)
2001 Magyar Néprajz II. Gazdálkodás, Budapest. (Főszerk.: Paládi-Kovács Attila, Szerk.: Szilágyi Miklós, A mutatót készítette: Kiss Réka, Tárnok Irén, Tomisa Ilona)
1991 Takács Lajos: Tanulmányok a gabonatermesztés és az erdőgazdálkodás köréből a XVII-XIX. században. Budapest (Szerk.: Égető Melinda - Tomisa Ilona)
2003 Hárompatak. Egy ismeretlen néprajzi kistáj Erdély és Moldva határán. Budapest.

 

Szövegkiadás, forráskiadás

1992 Visitatio Canonica. Az Esztergomi főegyházmegye Barsi főesperességének egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1647-1674. Budapest. 307 p. (Zusammenfassung) (Válogatta, s.a.rendezte és bevezette Tomisa Ilona)
1997 Visitatio Canonica. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek Batthyány József esztergomi érsek idejéből 1776-1779. Budapest. ) 215 p. (Zusammenfassung) (Válogatta, s.a. rendezte és bevezette Tomisa Ilona
2002 Katolikus egyház - látogatási jegyzőkönyvek 16-17. század. (Millenniumi Magyar Történelem, Források, sorozatszerkesztő: Benda Gyula, Bertényi Iván, Pótó János) Szerk. az előszót és a jegyzeteket írta: Tomisa Ilona Budapest: Osiris Kiadó, 383 p.
2003 Mely hív szolgálattyáért Esztendőbéli fizetése lészen. Szemelvények a Dessewffy család XVIII. századi irataiból. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 100 p. /Documentatio Ethnographica 19./  Szerk. és bevezette: Tomisa Ilona.