iancu-laura 300 Iancu Laura
tudományos munkatárs, Folklór Témacsoport
Intézeti szoba száma: 2
Hivatali telefon: 224-6700/242
Mobil telefon:  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: román, angol
Tudományos fokozat: PhD
Kutatási területek, kulcsszavak: moldvai magyarság, népi vallásosság, helyi vallás, népszokás, identitás, kisebbségi irodalom
Születési hely, idő: Podu Turcului (Románia), 1978. 12. 30.
   
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

2006 – 2009. Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, doktori képzés.

2003 – 2007. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, néprajz szak.

2000 – 2005. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar, hittanár szak.

2002 – 2004. Budapesti Corvinus Egyetem, Századvég Politika Iskola, politikai kommunikáció szak.

1998 – 2001. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar, óvodapedagógia szak.

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2012 József Attila-díj, Budapest

2010 Bárka-díj, Békéscsaba

2010 Bella István irodalmi díj, Érd-Budapest

2008 Tokaji Írótábor díj, Tokaj-Miskolc

2004 Bálint András publicisztikai díj, Csíkszereda

 

2011. Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, Budapest

2009. NKA Ismeretterjesztő Kollégium könyvíró pályázat, ösztöndíj, Budapest

2009. Barankovics István irodalmi ösztöndíj, Budapest

2009. Polgári Magyarországért Alapítvány ösztöndíj, Budapest

2008. Faludi Ferenc Akadémia tanulmányi ösztöndíj, Budapest

2007. Székely János alkotói ösztöndíj, Budapest

Munkahelyek

2010. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

2008-2012. K 78253 OTKA: Népi vallás, néphit, vallásos folklór, 16-21. század. Téma: Valláskutatás a déli csángók körében. Pécsi Tudományegyetem Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs.

2007-2011. 68325 OTKA: Vallások, határok, kölcsönhatások. Téma: Vallás és modernizáció a moldvai Magyarfaluban. Szegedi Tudományegyetem Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, Szeged.

Terepmunka

Románia

1998-tól:
Magyarfalu, Găiceana, Horgest, Văleni, Lábnyik, Somoska, Klézse, Lujzikalagor, Szabófalva. Téma: népi vallásosság, néphit, archív parasztképek, népmese, identitás.

2010-től:
Bacău [Bákó], Román Nemzeti Levéltár Bákó megye fiókja.
Piatra-Neamţ [Karácsonykő], Román Nemzeti Levéltár Karácsonykő megye fiókja.
Iaşi [Jászvásár], Román Nemzeti Levéltár Jászvásár megye fiókja.
Téma: a moldvai római katolikus egyház története, a moldvai katolikus lakosság vallási életét meghatározó politikai, egyházpolitikai folyamatok.

 

Magyarország

2002-2005. Egyházaskozár. Téma: Archív parasztképek, egyéni életutak, folklór.

Oktatói tevékenység

2008 – 2009/ 2. félév: Néphit, népi vallásosság, helyi vallás. Előadás és szeminárium. Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged.

Legfrissebb publikációk

2013. Vallás Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat. L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest – Pécs 

2012a. „Csak név szerint mondhatók katolikusoknak.” Adalékok a moldvai magyarok 19. századi identitásának rekonstruálásához.  Szalay Olga (szerk.): Tükröződések. Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére. Budapest, L’Harmattan – Könyvpont Kiadó, 313-335.

2012b. Eredmények és feladatok a moldvai csángók valláskutatásában.  Csipak Árpád (szerk.): Pléróma. Köszöntőkötet Rokay Zoltán 65. születésnapjára. Óbecse, Szulik Alapítvány, 131-178.

2012c. A „beszéd”. Mese a keleti végeken. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 21. évf. 3. sz. 47-51.

2012d. Isten és az ördögök. A természetfeletti jó és rossz egy moldvai katolikus közösség vallásában. Ethno-lore, XXIV. 349-368.

2012e. Nyelvpolitikai viszályok összefüggései a vallási műveltséggel és a vallásos tudattal a moldvai magyar katolikusoknál.  Pócs Éva szerk.: Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Tanulmányok a romániai  magyarság vallási életéből. Studia Ethnologica Hungarica XIV. Budapest, L’Harmattan Kiadó – PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, 479-505.

2011a. Vallás, prédikáció, funkció. Kortárs 55. évf. 6. sz., 94-106.

2011b. Meeting of the traditional peasant world and reliogisity with the globalized world. Changes in the religious life of a hungarian village, Magyarfalu (Arini) in Moldavia. Acta Ethnographica Hungarica, 56 (1.) pp. 3-9.

2010a. Világkép, vallás és betegség Magyarfaluban. In Pócs Éva (szerk.): Mágikus és szakrális medicina. Tanulmányok a transzcendensről VII. Budapest, Balassi Kiadó,184-202.

2010b. Vallás és nyelv. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 179-189.

2010c. Kép és kultusz Magyarfalu vallásában. Ikonográfiai jegyzetek. In Mód László – Simon András (szerk.): Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szeged, Gerhardus Kiadó, 196-208.

2010d. Olvasásszokások a szóbeli kultúrában. Biblia(használat) Magyarfaluban. Kortás, 54. évf., 10. sz. 38-46.

2010e. Midwinter dramatic plays and singing customs in Magyarfalu In Acta Ethnographica Hungarica, 55. (1). Akadémiai Kiadó, Budapest, 57-68.

2010f. Középkor-olvasatok. Kinda István: Ellenőrzött közösségek. Szabályok, vétkek és büntetések a moldvai csángó falvakban. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2010. Zakariás Erzsébet (összeáll.): Vót hol nem vót. Csángó magyar népmesék. Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2009. In Új Könyvpiac XX. évf. 2010. december, 34-35.

2010g. Csángómagyar falvak. Moldvai magyar vonatkozású települések történeti tára I. A-G. In Művelődés, XXXVIII. évf. 99.

2010h. Ion H. Ciubotaru: Catolicii din Moldova. Universul culturii populare II. Obiceiuri familiale şi calendaristice. Iaşi, Presa Bunǎ, 2002. pp. 504. A moldvai katolikusok. A népi kultúra világa II. Kalendáris és családi szokások. In Ethnographia 2. sz., 219-221.

2010i. Valeriu Bălteanu: Dicţionar de divinaţie populară romănească. Editura Paidea, Bucureşti, 2001. 240.pp. Román népi „divinációs" szótár. In Ethnographia 2. sz., 221-222.

2009a. Codex Gazdaleciensis. Gazda László: Csángómagyar falvak I. A-G. Nap Kiadó, Budapest. In Új Könyvpiac XIX. évf. december

2009b. Ismét a folklór szimbolikus formáiról. Tánczos Vilmos: Szimbolikus formák a folklórban. Korunk, III. évf., jún. 118-120.

2009c. Télközépi dramatikus játékok, énekes szokások Magyarfaluban. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és zene. Budapest: Akadémiai Kiadó, 429-444.

2009d. „Édesanyám nem használ gyertyát! Ő nem lát! A gyertya, mint a világosságtól a Fényig tartó peregrináció szentelménye. In Barna Gábor – Gyöngyössy Orsoly – Bodosi-Kocsi Nóra (szerk.): Érzékek és vallás. Szeged: Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 197-210.

Legfontosabb publikációk

2011. Jeles napok, ünnepi szokások a moldvai Magyarfaluban. Kisebbségkutatás könyvek. Lucidus Kiadó, Budapest

2005a. Az Aranyréce. Mesék Moldvából. Gyűjtötte: Iancu Laura. Szerkesztette: Dala Sára. Hagyományok Háza, Budapest

2005b. Magyarfalusi emlékek. Szerkesztette: Iancu Laura – Benedek Katalin. MTA – Néprajzi Kutatóintézet, Csíkszereda

2002. Johófiú Jankó. Magyarfalusi csángó népmesék és más beszédek. Gyűjtötte, összeállította: Iancu Laura. Szerkesztette: Benedek Katalin. Somhegyi Kft. Velence

Egyéb tudományos értékű közlemények

Kiállítás

2011. december 07. Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék Galériája: „Nagyon sokféle Magyarok vagyunk..." - Archív fényképek Magyarfaluból.

Fontosabb konferencia-előadások, prezentációk

2011. augusztus 22-27. 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár. A moldvai katolikus magyarok vallásosságának nyelvi adottságairól.

2011. december 07. „Riútt, dét mondto basu nekem erekki" Emlékülés és kiállítás Lakatos Demeter moldvai csángómagyar költő születésének centenáriumán, Szeged. Magyarfalu

2010 October 6th-8th. „Religions, Borders, and Interferences". The Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Szeged. Traditional religion and the globalized world. Literacy, orality, religion.

2010. december 15. Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya, Budapest. Népi vallás, néphit és vallásos folklór a 16-21. században című OTKA. Az írás-olvasás hatásai Magyarfalu népi vallásosságában.

2009. október 16-17. Veszélyeztetett örökség – Veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. V. Nemzetközi tudományos konferencia, Bákó-Lábnyik. A katolicizmus és a modern kor. Krízisek, alternatívák, reformok Magyarfalu helyi vallásában.

2009. szeptember 4-6. Magical and Sacred Medical World. MTA Pécs – PTE Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék – Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya, Pécs. Betegségokozók és szociokulturális meghatározottságuk.

2008. szeptember 10-13. X. Finnugor Írókongresszus, Joskar-Ola. Dialektus irodalom, kisebbségi irodalom, nemzeti irodalom, világirodalom.

2008. december 3-4. Folklór és Nyelv, MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest. Vallás és félnyelvűség.

2007. May 11-13. International Society for Folk Narrative Research, Committee on Charms, Charmers and Charming, Departament of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Pécs, Hungarian Ethnographical Society, The Folklore Society, London – Pécs. Magical curing of 'bad illness' in Moldavia.

2006. Teleki László Alapítvány: Veszélyeztetett örökség – Veszélyeztetett kultúrák, A moldvai csángók, Bákó – Pusztina. Alternatíva vagy determináció? Töprengések a csángó értelmiség egyéni és közösségi szerepmeghatározottságáról.

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

2010. Magyar Írószövetség, elnökségi tag.

2005. Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület, vezetőségi tag.

2003-2009. Magyarfalusi Falunapok – hagyományőrző kulturális rendezvénysorozat, főszervező.