landgraf-ildi 300 2 Landgraf Ildikó
tudományos főmunkatárs, tudományos titkár,
Folklór Témacsoport
Intézeti szoba száma: 15
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/413
Mobil telefon:  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: finn, angol
Tudományos fokozat: kandidátus
Kutatási területek, kulcsszavak: szövegfolklorisztika, mondakutatás, a magyar történeti mondák rendszerezése, lokális emlékezet, Habsburg-folklór, 48-as folklór
Születési hely, idő: Budapest, 1966.04.27.
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

ELTE Bölcsészettudományi Kar néprajz-történelem-finn szak. Etnográfus, történelem szakos középiskolai tanár és finn szakos előadó diploma

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

 • 1998 Akadémiai Ifjúsági Díj
 • 2001 Magyar Néprajzi Társaság Jankó János-Díj
 • 2000-03 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. Téma: A magyar történeti mondák rendszerezése.
 • 1993 CIMO (Centre for International Mobility) finn állami ösztöndíj Jyväskyläben és Helsinkiben. Téma:  A finn legenda- és történeti mondakutatás témakörében. (4 hónap)
 • 1994-95 A Magyar Ösztöndíj Bizottság finnországi, államközi egyezményes ösztöndíja Téma:  Finn-magyar összehasonlító folklorisztikai kutatások (9 hónap)
 • 2004 Habsburg Történeti Intézet kutatási ösztöndíj. Téma: Történeti valóság és mondai hősteremtés, a 19–20. századi Habsburgok alakja a népi kultúrában. Ferenc József, Erzsébet királyné, Rudolf trónörökös, IV. Károly, Zita királyné a folklórban; a kiegyezés, a Monarchia, az I. világháború és a Monarchia szétesésének emléke. (9 hónap)

 

Munkahelyek

1991 - MTA Néprajzi Kutatóintézete

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

A Magyar Történeti Mondaarchívum rendszerezése

 

Terepmunka

2007 - Gyimesközéplok, Hidegség

 

Oktatói tevékenység

 • 1993 őszi szemeszter heti 2 óra előadás: a Jyväskyläi Egyetem Hungarológia tanszékén Unkarin kansankulttuuri; unkarin kansanryhmät (Magyar népi kultúra; magyar népcsoportok) finn nyelven
 • 1993 őszi szemeszter heti 1 óra előadás Unkarin maantuntemus (Magyar országismeret) finn nyelven
 • 1993 őszi szemeszter  2 óra ellőadás a Jyväskyläi Egyetem Irodalom tanszékének egyetemi előkészítő programjában Lajit Unkarin ja Suomen kansanrunoudessa (Műfajok a magyar és a finn népköltészetben) finn nyelven
 • 1995 tavaszi szemeszter heti 2 óra előadás: a Jyväskyläi Egyetem néprajz és hungarológus szakos hallgatóinak az Európai etnológia tárgykörén belül Magyar folklór és folklorisztikai kutatások címmel finn nyelven
 • 1996 tavaszi szemeszter heti 2 óra előadás: a Pécsi Janus Pannonius Egyetem Néprajz tanszékén Verses epika címmel
 • 1996 tavaszi szemeszter heti 2 óra szeminárium Ellenségkép, a magyar történeti mondák negatív hőstípusai címmel
 • 2006 őszi szemeszter heti 2 óra előadás a Pécsi Tudomány Egyetem Néprajz és Kulturális Antropológia tanszékén: Műfajok és határterületeik az epikus népköltészetben (ballada, história, történeti monda, anekdota) címmel

 

Publikációk

Monográfiák (könyv, CD-ROM )

1998 — XIX. századi hősök és hőstípusok a magyar történeti mondahagyományban. (Kossuth Lajos és a Habsburgok). Kandidátusi disszertáció

Könyvfejezet

1998a — XIX. századi hősök és hőstípusok a magyar történeti mondahagyományban. (Kossuth Lajos és a Habsburgok). Kandidátusi disszertáció tézisei.
1998b — Előszó. In Landgraf Ildikó (szerk.): „Beszéli a világ, hogy mi magyarok…” Magyar történeti mondák. Budapest, Magyar Néprajzi Társaság – Európai Folklór Intézet, 15–58.
2001a — Magyarországi bányászmondák. Hála Józseffel közösen. In Benke István (főszerk.): A magyar bányászat évezredes története. III. kötet, Budapest, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, 486–538.
2001b — Bevezetés. Kísérlet a magyarországi bányászmondák rendszerezésére. In Hála József – Landgraf Ildikó (szerk.): Magyarországi bányászmondák. Rudabánya, Érc és Ásványbányászati Múzeum, 7–32.
2006a — A háromszáz özvegyasszony tánca. Egy bányászmondánk néhány történeti, irodalomtörténeti és folklorisztikai vonatkozása. Hála Józseffel közösen. újraközlés In Hála József: Ásványok, kőzetek, emberek. Történeti és néprajzi dolgozatok. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete, 203–225.
2006b — Az aggteleki Baradla-barlang  mondái. Hála Józseffel és Székely Kingával közösen.   Újraközlés In Hála József: Ásványok, kőzetek, emberek. Történeti és néprajzi dolgozatok. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete, 127–167.

Tanulmányok szakfolyóiratban

1992 — A történeti források és a mondák László királya. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle,  2: 113–121.
1993 — A magyar történeti mondakutatás kérdései. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 28: 51–54.
2001 [2004] — Emlékezet – hagyományozás – típusalkotás. Női hősök a történeti mondahagyományban. Ethnographia, CXII. évf. 3–4. sz. 341–358.
2010 A Halley-üstökös és más égi jelek. Jövendölések a világháborúkról és a világvégéről. Médiakutató, 1, 92-98.

 

Tanulmányok tanulmánykötetben vagy konferencia kiadványban

1993 — Finn népi legendahagyomány. In Karanko-Pap, Outi – Várady Eszter (szerk.): Tanulmányok a finn nyelvről és kultúráról. Tutkielmia suomen kielestä ja suomen kulttuurista. Budapest, ELTE MTA Finnugor Nyelvészeti Kutatóhely, 45–51. /Uralisztikai Tanulmányok 6./
1994 — Pyhimys-kuningas vai pakana-sankari? In Lilja, Pekka (ed.): Itä ja Länsi. Suomen, viron ja unkarin kirjallisuus idän ja lännen vaikutuskentässä. Jyväskylä, Universität Jyväskylä, 184–191.
1995 — A finn és a magyar mondák típusairól. In Lahdelma, Tuomo – Maticsák Sándor (eds.): Hungarologische Beiträge 5. Jyväskylä, Universität Jyväskylä, 223–232.
1996 — A honfoglalás mondái a XIX. és XX. századi írott kultúrában. In Pócs Éva – Voigt Vilmos (szerk.): Ősök, táltosok, szentek. Tanulmányok a honfoglaláskor és Árpád-kor folklórjából. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete, 209–224.
1997 — Az aggteleki Baradla-barlang  mondái. Hála Józseffel és Székely Kingával közösen. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 35–36: 703–740.
1998 — Ellenségkép a 48-as szóbeli hagyományokban. In Kríza Ildikó (szerk.): Történelem és emlékezet. Művelődéstörténeti tanulmányok a szabadságharc 150. évfordulójára. Budapest, Magyar Néprajzi Társaság, 115–129.
1999 — Két műfaj határán. Fogalomhasználat és rendszerezési kérdések a magyar mondakutatásban. In Benedek Katalin – Csonka-Takács Eszter (szerk.): Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete, 407–415.
2001a — A háromszáz özvegyasszony tánca. Egy bányászmondánk néhány történeti, irodalomtörténeti és folklorisztikai vonatkozása. Hála Józseffel közösen. Hála József – Szarvas Zsuzsa – Szilágyi Miklós (szerk.): Számadó. Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete, 485–509.
2001b — Erzsébet, a magyarok királynéja – második Szent Erzsébet. In Barna Gábor (szerk.): A Szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában. A magyar szentek tisztelete. Szeged, Néprajzi tanszék, 109–127. /Szegedi vallási néprajzi könyvtár 8./
2002 — Emlékezet és elbeszélés – Valóság és típusteremtés a Rudolf-hagyományban. In Csonka-Takács Eszter – Czövek Judit – Takács András: Mir – susne – hum. I. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére. Budapest, Akadémiai kiadó, 222–238.
2004 — „Emléközzünk Kossuth Lajosra…” Valóság és költőiség a Kossuth-hagyományban. In Andrásfalvy Bertalan – Domokos Mária – Nagy Ilona (szerk.): Az Idő rostájában III. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. Budapest, L’Harmattan, 347–372.
2005a — Megtorló császár – megtévesztett király. Ferenc József alakja a magyar hagyományban. In Csörsz Rumen István (szerk.): Mindenes gyűjtemény. I. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Folklore tanszék, 127–140. /Artes Populares 21./
2005b — A humor nyilai. Jókai anekdotái. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és Irodalom. Budapest, Akadémiai kiadó, 246–255. /Folklór a magyar művelődéstörténetben/
2005c — „Ezer telik, ezer nem, kő kövön nem marad.” Előjelek, jövendölések a mondákban. In Barna Gábor (szerk.): Idő és emlékezet. Budapest, Kairosz, 49–56.
2006a — Az írott kultúra hatásának útjai és útvesztői a 48-as hagyományok tükrében. In Ekler Andrea – Mikos Éva – Vargyas Gábor (szerk.): Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Pécs–Budapest, L’Harmattan, 426–441. /Studia Ethnologica Hungarica VII./
2006b — Archívumon innen, katalóguson túl. Többletek és hiányok a mai magyar történeti mondakutatás műfajelméleti és rendszerezési kérdéseiben. In Hoppál Mihály – Vargyas Gábor (szerk.): Ethno-lore. XXIII: 27–40.
2007a — Kossuth Lajos körszakállas képétől a koronázási emléklapokig. 19. századi populáris grafikák paraszti környezetben. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest, Akadémiai Kiadó, 293–311.
2007b — Történeti valóság – típusalkotás – költői szöveg. Az áruló típusa a magyar folklórban. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Budapest, Akadémiai Kiadó, 227–239.
2008a — Democritusi cseppek. Anekdoták a 19. század második felének kalendáriumaiban. In Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter: Ezerarcú humor. Az I Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Budapest, Tinta Könyvkiadó 2008. /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 79./ 154–161.
2008b — II. Rákóczi Ferenc alakja a magyar történeti mondahagyományban. In Štefan Šutaj (ed.): Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vŷvoj pohraničnŷch regiónov Slovenska a Maďarska v 17. storočí. (Habsburg-ellenes rendi felkelések és ezek hatása Szlovákia és Magyarország határmenti térségének fejlődésére a 17. században.) Prešov, Universum, 2008. 144–153. /Historia Slovaco-Hungarica – Hungaro-Slovaca/
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 2009 Vikár Béla tudományos pályája és hagyatéka. A 2009. október 27-én, az MTA Székházának Nagytermében rendeztt Vikár Béla-emlékülés előadásainak online publikácioója. [online] https://www.mta.hu/index.php?id=3743 Utolsó letöltés: 2010. Május 1.
2010a Molnár Ambrus sápi mondagyűjtése. In Küllős Imola (szerk.): Hit – Élet Tudomány. Tanulmányok Molnár Ambrus emlékére. Budapest, Soli Deo Gloria, 172-189. p. /Vallási néprajz 15/
2010b Vikár Béla tudományos pályája és hagyatéka. In Bali János – Báti Anikó – Kiss Réka (szerk.): Inde aurum – inde vinum – inde salutem. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék – MTA Néprajzi Kutatóintézet, 513-526. p.
2010c Emlékezeti sémák – mondai tipizálás. A szövegtipológia lehetőségei és korlátai a történeti mondakutatásban. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és nyelv. Budapest, Akadémiai Kiadó. 105-115. p. /Folklór a magyar művelődéstörténetben/
 

 

 

Szerkesztői tevékenység

Tanulmánykötet

1998 — Történelem és emlékezet. Művelődéstörténeti tanulmányok a szabadságharc 150. évfordulójára. Szerkesztette: Kríza Ildikó, közreműködött: Landgraf Ildikó. Budapest, Néprajzi Társaság. 330 pp.
2004 — Az Idő rostájában I–III. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. Szerkesztette: Andrásfalvy Bertalan – Domokos Mária – Nagy Ilona, a szerkesztők munkatársai: Landgraf Ildikó – Mikos Éva. Budapest, L’Harmattan.

 

Szövegkiadás, forráskiadás

1998 — „Beszéli a világ, hogy mi magyarok…” Magyar történeti mondák. Budapest, Magyar Néprajzi Társaság – Európai Folklór Intézet. 320 pp.
2001 — Magyarországi bányászmondák. Hála Józseffel közösen. Rudabánya, Érc és Ásványbányászati Múzeum, 123 pp.

Egyéb tudományos értékű közlemények

Kritika, recenzió

1994 Eperjessy Ernő: A három sorsmadár. Őrtilosi beás cigány népmesék. Budapest 1991. Ciganisztikai tanulmányok 8. Demos 90-91.
1994 A magyar formulamesék katalógusa (AaTh 2000-2399). Kovács Ágnes - Benedek Katalin (összeáll.) Budapest 1990. Demos 91-92.

 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

Magyar Néprajzi Társaság