gulyas j new 300 Gulyás Judit
tudományos főmunkatárs, Folklór Témacsoport
Intézeti szoba száma: 20
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/280
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: angol, német
Tudományos fokozat: PhD 2010
Kutatási területek, kulcsszavak: mesekutatás, irodalmi mesék és népmesék, folklór és irodalom, elbeszélő műfajok az elit és a populáris kultúrában, hamisítás és textualizáció
Születési hely, idő: Mór, 1975.06.14.
Gulyás Judit publikációi az MTMT adatbázisban

Egyetemi tanulmányok, végzettség

1993–1995 magyar nyelv és irodalom szak, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs
1994–2003 angol szak, Pécsi Tudományegyetem
1995–2002 néprajz-magyar szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest – etnográfus, magyar nyelv és irodalom szakos előadó diploma
2002–2005 Magyar és összehasonlító folklorisztika doktori program, ELTE
2010 PhD (irodalomtudomány – magyar és összehasonlító folklorisztika)

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2002–2005 PhD állami ösztöndíj
2007
American Folklore Society
2010
Magyar Néprajzi Társaság Jankó János díja

 

Munkahelyek

2000–2002 MTA Regionális Kutatások Központja, Térségfejlesztési Kutatások Osztálya
2005–2006 MTA–ELTE Folklór Szövegelemzési Kutatócsoport

20072011 MTA Néprajzi Kutatóintéze, Folklór Osztály

2012– MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

  • Szövegfolklorisztika, filológia, történeti poétika: Folklórműfajok 19. századi magyar szövegkorpusza és értelmezése (OTKA NI 61252, 2006-2009)
  • Az Arany-család kéziratos mesegyűjteményének kritikai kiadása (MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport; 2006 TKI207)
  • A narratív hagyományozódás a szóbeliségben (MTA NKI – Román Tudományos Akadémia Folklór Archívuma, Kolozsvár, bilaterális kutatási pályázat, 2010–2012)
  • Magyar Népköltészeti Lexikon (MTA NKI Folklór Osztály, 2010-)
  • ETNOFOLK: A népi kulturális örökség megőrzése és megerősítése Közép-Európában (ERDF Central Europe Programme, 3CE296P4, 2011. május –2012. február)

Terepmunka

1996 Csíkszereda (a fiatalok szerepe a csíkszentdomokosi keresztaljában; témavezető Mohay Tamás)
1998, 2000–2003 Nagykőrös (a rendszerváltás utáni helyi társadalom: agrárvállalkozók, konzervgyári munkások, helyi elit; témavezető Kovács Katalin és Váradi Monika Mária)
2002 Mór és térsége (kisebbségi idősgondozás, témavezető Váradi Monika Mária)
2002 Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya megye (a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése, témavezető Váradi Monika Mária)
2003 Bátonyterenye (a tartósan munkanélküliek helyzete, témavezető Kovács Katalin és Váradi Monika Mária)
2004 Piliscsaba (egy több nemzetiségű, szuburb település konfliktusai)
2004, 2005, 2008 Somogysárd (szilveszteri házinyúlhajtó versenyek)

 

Konferencia szervezés

2006 A mese szövege és jelentése. MTA–ELTE Folklór Szövegelemzési Kutatócsoport, Budapest,  2006. május 2.

 

Oktatói tevékenység

ELTE Néprajzi Intézet Folklore Tanszék
2004-2007 A mese. Előadás és szeminárium

PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék - Modern Kori Történeti Tanszék
2010–2011 Szóbeliség és írásbeliség, népköltészet és irodalom; előadás (MA)
A szövegfolklorisztika alapjai; előadás és szeminárium (MA)

Publikációk

Legfrissebb publikációk

2013 A magyar mesekutatás kezdetei. Henszlmann Imre komparatív-tipológiai és szimbolikus-mitológiai mesetanulmányának koncepciója. In: Balogh Balázs (főszerk.) – Magyar Zoltán – Ispán Ágota Lídia – Szemerkényi Ágnes (szerk.): Ethno-lore XXX. Budapest: MTA BTK NI. 37-68.

2012 A magyar történeti mesekutatás. Ethnographia 123. évf. 4. sz. 317–343.

2011a A magyar folklorisztika előzményei (1782–1848). In Paládi-Kovács Attila (főszerk.): Magyar Néprajz I. 1. Táj, nép, történelem, Budapest, Akadémiai, 127–142.

2011b Hitelesség, hamisítás, textualizáció. A Benedek Elek meséi kapcsán kialakult vita. In Benedek Katalin (szerk.): A népköltészet terített asztalánál. Budapest, MTA NKI, 25–46.

 

Legfontosabb publikációk

Monográfia

2010Mert ha irunk népdalt, mért ne népmesét?" A népmese az 1840-es évek magyar irodalmában. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010. 352 p. (Néprajzi tanulmányok)
link: http://akkrt.hu/1001/tudomany/neprajz_samanisztika/mert_ha_irunk_nepdalt_mert_ne_nepmeset

Szerkesztett kötetek

2008 Gulyás Judit (szerk.): Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórról. Budapest: ELTE Folklore Tanszék, 432 p. A kötet letölthető: http://mek.oszk.hu/07500/07591/07591.pdf

2005 Gulyás Judit – Tóth Arnold (szerk.): Mindenes Gyűjtemény II. Tanulmányok Küllős Imola tiszteletére. Budapest: ELTE Folklore Tanszék, 442 p. /Artes Populares 22./

 

2007 A function of dream narratives in fairy tales. Folklore, an Electronic Journal of Folklore, Vol. 36. . 129–140. (-> letöltés .pdf, 108 KB)

2010 Henszlmann Imre bírálata Arany János „Rózsa és Ibolya” című művéről. In Ethno-Lore XXVII. Szerk. Balogh Balázs–Berta Péter. Budapest, Akadémiai Kiadó, 231–260.

 

Tanulmányok

2010 Szövegalakítási eljárások a népmesekiadás során. A „Rózsa elfelejti Ibolyát" mesetípus nagyszalontai kéziratos és kiadott variánsai. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és nyelv. Budapest, Akadémiai Kiadó, 313–334.

2010 Henszlmann Imre bírálata Arany János „Rózsa és Ibolya" című művéről. In Ethno-Lore XXVII. Szerk. Balogh Balázs–Berta Péter. Budapest, Akadémiai Kiadó, 231–260.

2010 Adalékok Henszlmann Imre mesetanulmányának keletkezéséhez. In Filkó Veronika–Kőhalmy Nóra–Smid Bernadett (szerk.): Voigtloristica. Tanulmányok a 70 éves Voigt Vilmos tiszteletére. Budapest, ELTE BTK Folklore Tanszék, 11–30. (Folcloristica 11.)

2009 Az Arany-család mesekéziratainak és Arany László Eredeti népmesék című művének kritikai kiadásáról. In Ethno-lore XXVI. Szerk. Berta Péter. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet, 11–77. (Társszerző: Domokos Mariann)

2008a A mese szó használata a magyar írásbeliségben 1772–1850 között. (A magyar nyelv nagyszótárának történeti korpusza alapján.) In: Gulyás Judit (szerk.): Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórról. Budapest: ELTE Folklore Tanszék, 165–241. p.

2008b Giovan Francesco Straparola és Gaal György meséi a Hasznos Mulatságokban. In: Gulyás Judit (szerk.): Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórról. Budapest: ELTE Folklore Tanszék, 317–330. p.

2008c Tompa Mihály Népregék, népmondák című munkájának forrásai és egykorú fogadtatása. Ethno-Lore XXV. Szerk. Berta Péter – Vargyas Gábor. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete, 117–169. p.

2007a A function of dream narratives in fairy tales. Folklore, an Electronic Journal of Folklore, Vol. 36. . 129–140. (-> letöltés .pdf, 108 KB)

2007b A 19. századi magyar meseanyag kutatásának eredményei, problémái és lehetőségei: népmese és irodalmi mese. In Bálint Péter (szerk.): A meseszövés változatai. Mesemondók, mesegyűjtők, meseírók. (Második, átszerkesztett kiadás.) Debrecen: Didakt, 158–197. p.

2006 „...úgy kívánhat helyt Muzarionban mint a' Galeriákban a' Breughel ördögös és boszorkányos bohóskodásai". A Muzárion, Élet és Literatúra meseközlései és korabeli fogadtatásuk (1829–1833). In Ekler Andrea – Mikos Éva – Vargyas Gábor (szerk.): Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Budapest – Pécs: L' Harmattan, 497–547. p.

2005a A János vitéz morfológiai elemzése. In Ethnolore XXII. Szerk. Vargyas Gábor. Budapest: Akadémiai Kiadó, 257–301. p.

2005b Népmese, bohózati hősköltemény, (tündér)rege, mythos, monda, eposz. Műfaji kétségek a János vitéz 19. századi recepció-történetében. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Budapest: Akadémiai Kiadó, 192–227. p.

2005c „Én is élek még édes Ferim." Adalékok egy 19. századi költő, meseíró, Szemere Krisztina életrajzához. In Gulyás Judit – Tóth Arnold (szerk.): Mindenes Gyűjtemény II. Tanulmányok Küllős Imola tiszteletére. Budapest: ELTE Folklore Tanszék, 191–248. p. /Artes Populares 22./

 

Egyéb tudományos értékű közlemények

Fontosabb konferencia-előadások, prezentációk

2004 Álom és elbeszélés / Magyar Néprajzi Társaság / Róheim Géza-emlékülés / Budapest, 2004. február 16.
2004 The utilisation of cultural heritage(s): conflicting identity policies and strategies in a polyethnic suburban village / Among Others: Encounters and Conflicts in European and Mediterranean Societies / 8th Conference of Societé Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF) / Marseille, 2004. április 26–30.
2005 A function of embedded dream narratives in folk fairy tales / Folk Narrative Theories and Contemporary Practices /14th Congress of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) / Tartu, 2005. július 26–31.
2005 Multicultural Eden or the land of ethnic conflicts? The co-existence of Germans, Slovaks, Romas and Hungarians in a suburban village / Migration, Culture, and Identity / Institut für Regional- und Migrationsforschung, Trier – Heinrich Böll Stiftung, Rheinland-Pfalz – Centre de Documentation sur les Migrations Humaines, Düdelingen, Lux./ Trier, 2005. június 30–július 1. (Váradi Monika Máriával)
2006 Tompa Mihály: Népregék, népmondák / A mese szövege és jelentése / MTA–ELTE Folklór Szövegelemzési kutatócsoport – ELTE BTK Folklore Tanszék / Budapest, 2006. május 2.
2007 The aesthetical and ideological considerations influencing the construction of the corpus of 19th-century Hungarian folktale collections / The Politics and Practices of Intangible Cultural Heritage / American Folklore Society – Association Canadienne d'Ethnologie et de Folklore joint annual meeting / Québec, 2007. október, 17–21.
2008 Annual rabbit-chasing contest in a Hungarian village at New Year's Eve /
Transcending ,,European heritages": Liberating the ethnological imagination / 9th Congress of SIEF / Festivals, games and ludic performances as intangible cultural heritage / University of Ulster, Derry, 2008. június 16-20.
2009 A 19. századi meseanyag kutatásának sajátosságai / Népzene és zenetörténet /A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság konferenciája / Budapest, 2009. október 8–9.
2009 Népmesék textualizációja a 19. században / Benedek Elek-konferencia / MTA Néprajzi Kutatóintézet – Petőfi Irodalmi Múzeum / Budapest, 2009. december 4–5.
2012 A szóbeliség értelmezései és a magyar folklorisztika önmeghatározása / Identitások és váltások. Interdiszciplináris szümpózium / MTA BTK Filozófiai Intézetének Filozófiatörténeti Kutatócsoportja / Budapest, 2012. dec. 6–7.

 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

  • Magyar Néprajzi Társaság